Integritetspolicy

DHL Freight (Sweden) AB (nedan kallat "DHL") tackar för att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt företag och våra produkter och tjänster. Det är viktigt för oss på DHL att skydda dina personuppgifter under hela processen.

Nedan kommer vi att förklara vilken information DHL samlar in när du besöker vår webbplats och hur denna information används.


Personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras utgör också personuppgifter (”den registrerade”). Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, id-nummer, platsdata, online-identifierare eller till en eller flera faktorer specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Detta inkluderar information som ditt riktiga namn, din adress och ditt telefonnummer.


Ansvarig

Denna integritetspolicy gäller för databehandling som utförs av:

Personuppgiftsansvarig, namn och kontaktuppgifter:
DHL Freight (Sweden) AB
Gustav III:s Boulevard 18
169 73 Solna, Sverige

Dataskyddsansvarig, kontaktuppgifter:
DHL Freight (Sweden) AB
Data Protection Official
SEFreightGDPR@dhl.com

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: SEFreightGDPR@dhl.com


Besök på vår webbsida
Vi på DHL förbinder oss att bevara integriteten för alla användare av våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser kan följande uppgifter samlas in: IP-adress, värdnamn för den besökande datorn, webbplats du kom ifrån när du besöker denna webbplats, en lista över webbplatser du besökt inom ramen för vår övergripande närvaro på internet, datum och längd för ditt besök, meddelande gällande om besöket var framgångsrikt, mängden uppgifter som överfördes, information om identifikationsuppgifterna för den webbläsartyp och det operativsystem du använde. Tillfällig lagring av personuppgifter kan vara nödvändig under ditt besök på webbplatsen för att webbplatsen ska kunna fungera och visas för dig. Viss lagring i loggfiler utförs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och säkerheten på våra IT-system.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av ovan nämnda personuppgiftskategorier är samtycke enligt artikel 6(1)(a) i den Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (nedan GDPR) och legitimt intresse enligt 6(1)(f) i GDPR för att i synnerhet kunna garantera säkerheten och hjälpa oss att förbättra våra tjänster och göra vårt webbinnehåll och våra tjänster enklare att använda.

Ytterligare personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samlas in om du frivilligt lämnar denna information, till exempel genom att ingå avtal, ta kontakt, fylla i ett kontaktformulär online, när du registrerar dig, under en enkät, under en tävling eller svarar på en begäran om information.


Fullgöra avtal


Av avtalsmässiga skäl samlar vi in och behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla de skyldigheter som följer ett ingånget avtal, enligt artikel 6(1)(b) och (c) i GDPR. Dessa uppgifter används till exempel för att fullfölja ett kontrakt om försändelse, hantera kunduppgifter och betalningar samt i förekommande fall, bedöma kreditvärdighet. Uppgifter om försändelser kan komma att överlämnas till myndigheter i transitlandet eller destinationslandet för till exempel tull- och skatteintyg eller för säkerhetskontroll, beroende på respektive lands lagkrav. Informationen som tillhandahålls då omfattar vanligtvis: avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, varubeskrivning, antal gods, vikt och försändelsens värde.


Webbnärvaro och webbplatsoptimering

På vår webbplats registrerar vi anonymt antal besökare och antal besök. Uppgifterna används endast i anonym form för statistiska ändamål och för att förbättra webbplatsen. Vi registrerar och samlar inte in individuella personuppgifter eller individuella IP-adresser.


Kakor (En. Cookies)

Nedan tillhandahåller vi information om kakor som används på denna DHL webbplats.

Vi använder endast absolut nödvändiga kakor.

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och dess funktioner på ett säkert sätt. Utan dessa kakor kan du inte använda de tjänster du efterfrågat. Som tidigare nämnts ovan stödjer vi detta på artikel 6(1)(f) i GDPR.

Kategorierna är följande:


¹ Absolut nödvändiga: Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa kakor kan du inte använda de tjänster du efterfrågat. Som tidigare nämnts ovan bygger detta på art. 6(1)(f) i GDPR.
__RequestVerificationToken_token sparas under den aktiva sessionen
.AspNet.ApplicationCookie sparas den aktiva sessionen
X-PMC-ClientId sparas i en månad

² Prestanda: Dessa kakor gör att webbplatsen kommer ihåg val du gör och kan tillhandahålla bättre, mer personligt anpassade funktioner. Till exempel kan dessa kakor användas för att lagra den postadress du senast uppgav när du gjorde en bokning. Informationen som dessa kakor samlar in kan vara anonymiserad, vilket gör att de inte kan spåra dig när du vistas på andra webbplatser.
hj* are HotJar cookies, please see this link for more info.
ga* are Google Analytics cookies, please see this link for more info.


Vidarebefordras data till tredje part?

DHL kommer varken nu eller i framtiden att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller för uppfyllande av avtalet eller om du inte uttryckligen har givit ditt samtycke till det. Det kan till exempel bli nödvändigt att vidarebefordra din adress och dina orderuppgifter till relevanta DHL Group Companies när du beställer produkter.


Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge det behövs. Nödvändigheten följer av lagstadgade lagringstider. Uppgifterna kan till exempel sparas i avtals- och faktureringssyfte och som bevis på att avtalet har fullföljts på ett korrekt sätt tills det ändamål för vilket de anförtrotts oss är uppfyllt.


Överföring av personuppgifter till tredjeland

Dina kunduppgifter kan behandlas och bli tillgänglig i ett så kallat "tredjeland", det vill säga i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Specifikt sker detta antingen för att uppgifterna krävs för att uppfylla avtalet (till exempel för leverans) eller för tullklarering eller på grund av mottagande lands lagar.

Behandlingen baseras på våra bindande företagsbestämmelser och/eller EU:s standardavtalsklausuler.

I de fall då uppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vidtar DHL alla rimliga åtgärder för att säkerställa att detta sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd.


Hur är det med datasäkerheten?

DHL vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att gå förlorade eller missbrukas. Till exempel sparas dina uppgifter i en säker miljö som inte är tillgänglig för allmänheten.

I vissa fall krypteras dina personuppgifter med Secure Socket Layer-teknik (SSL) under överföringen. Detta innebär att ett godkänt krypteringsförfarande används för kommunikation mellan din dator och DHL:s servrar. Detta sker bara om din webbläsare stödjer användning av SSL.

Skulle du vilja kontakta DHL via e-post vill vi understryka att sekretess för den information som skickas inte kan garanteras. Innehållet i e-postmeddelanden kan komma att läsas av tredje part. Vi rekommenderar därför att du endast skickar konfidentiell information till oss per post.


Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du gett oss genom att kontakta nedanstående e-postadress. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som rör dig. Detta såtillvida att DHL inte behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal eller lagra personuppgifterna på grund av lagar och förordningar.

Utöver att återkalla ditt samtycke har du följande rättigheter:

a) Att få information om de uppgifter vi har om dig.

b) Att korrigera eventuella felaktiga uppgifter som vi kan ha om dig.

c) Att radera personuppgifter som inte längre behövs för det angivna ändamålet. Om krav på att lagra uppgifter finns har du rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter

d) Att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format som kan läsas av en maskin.

e) Att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ifall du ställer dig tveksam till huruvida behandlingen av dina uppgifter följer dataskyddsbestämmelserna.

Om du önskar hävda dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till: SEFreightGDPR@dhl.com


DPDHL Data Privacy Policy


DPDHL Data Privacy Policy reglerar den koncernövergripande standarden för behandling av uppgifter med särskilt fokus på så kallade tredjelandsöverföringar, vilket innebär överföringar av personuppgifter till länder utanför EU, som inte har en adekvat nivå av dataskydd.

Vi granskar och uppdaterar regelbundet vår integritetspolicy. DHL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn utan särskilt meddelande.

Håll dig uppdaterad om vår integritetspolicy för att inte missa några ändringar. Genom att använda DHL:s webbplatser godkänner du denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 5 juni 2023.

Ladda ner DPDHL Data Privacy Policy pdf 285,4 KB
Kontakt